Quiz Prawniczy

1 / 10

1. Kadencja organów jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z wyborów powszechnych zgodnie z Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wynosi obecnie:

2 / 10

2. W Brzezinach swoją siedzibę ma:

3 / 10

3. Kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:

4 / 10

4. Mieszkańcy gminy w wyborach samorządowych wybierają:

5 / 10

5. Preambuła to:

6 / 10

6. Wotum zaufania to:

7 / 10

7. Kodeks cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne pomiędzy:

8 / 10

8. Wotum nieufności to:

9 / 10

9. Zarząd powiatu jest wybierany:

10 / 10

10. Organem wykonawczym w samorządzie województwa jest:

Your score is

The average score is 45%

0%